หลักในการดำเนินงาน

• การรับฟัง : รับฟังทุกคำติชม และปฏิบัติทันที

• การช่วยเหลือ : ช่วยเหลือลูกค้า เพื่อความพอใจเสมอ

• การพัฒนา : ไม่ว่าเราจะทำได้ดีเพียงไร เราก็ต้องทำดียิ่งขึ้น พนักงานมีการอบรม พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

• การเป็นอิสระ : พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร